تبلیغات

اسلام شناسی - پایگاه دانلود کتب مذهبی

مجرد نمانیم - «احکام ازدواج موقت »
مجرد نمانیم
جوان های عزیز چرا هنوز مجرد هستید زودتر ازدواج کنید
یکشنبه 23 فروردین 1394 :: نویسنده : بنده خدا

«احکام ازدواج موقت »  

در اینجا احکامی از ازدواج موقت ذکر می شود که اکثر آنها مورد اتفاق مراجعه می باشد ولی باید هرکس به رساله وفتاوای مرجع تقلید خود رجوع کند وذکر این احکام فقط بخاطر آگاهی خوانندگان می باشد والا وظیفه شرعی هر کسی ، عمل کردن به فتوا ونظرات مرجع تقلید خود می باشد.       ***   بواسطه خواندن صیغه ازدواج ، زن ومرد به هم حلال می شوند وآن بر دو قسم است : دائم وغیردائم . عقد دائم آن است که مدت زناشوئی در آن معین نشود ، وزنی را که به این شکل عقد می کنند «دائمه » گویند . عقد غیر دائم آن است که مدت زناشویی در آن معین شود ، مثلاً زن را بمدت  یک ساعت ، یک روز ، یک ماه یا یک سال یا بیشتر عقد نمایند ، وزنی را که به این شکل عقد کنند « متعه » می نامند                    ***  در زناشوی چه دائم وغیر دائم باید ((صیغه))خوانده شود وتنها ، راضی بودن مرد و زن کافی نیست .   ***     صیغه عقد را یا خود مرد وزن می خوانند ، یا دیگری را وکیل می کنند که از طرف آنان بخواند ***   اگر زن ومرد می خواهند خودشان صیغه را بخوانند باید بعد از تعیین کردن مدت و مهر در ازدواج موقت ، زن (با قصد انشاء) به مرد بگوید : « زَوَّجْتٌُکَ نَفْسی فِی الْمُدَّهِ الْمَعْلوُمَهِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلوُمِ » یعنی «به زوجیت تو قرار دادم خودم را ، در مدت معلوم وبا مهر معلوم » بعد از آن مرد باید بلافاصله (با قصد انشاء)به زن بگوید «قَبِلْتُ»یعنی «قبول کردم » *** باید در حین خواندن صیغه ، قصد انشاء شود به این معنی که مثلاً اگر خود مرد وزن می خواهند صیغه را بخوانند ، زن باگفتن صیغه ، باید قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد ومرد باگفتن «قَبِلْتُ» زن بودن او را برای خود قبول نماید .***

 

باید صیغه ازدواج به عربی صحیح خوانده شود . بنابر فتوای بعضی از مراجع اگر خود مرد یا زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند به هر لفظی که صیغه رابخوانند صحیح است ولازم نیست وکیل بگیرند اما باید لفظی را بگویند « زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ»را بفهمانند ولی بنا برفتوای بعضی مراجع دیگر ، در صورتی که زن ومرد نتوانند صیغه عقد ازدواج موقت را صحیح بخوانند ، باید به شخص سومی که می تواند صیغه را صحیح بخواند وکالت دهند تا از جانب آنها اجرای صیغه بنماید. *** در صورتی که شرطی برای ازدواج قرار داده شده باشد ، زن باید  (با قصد انشاء) اینگونه صیغه را بخواند : «« زَوَّجْتٌُکَ نَفْسی فِی الْمُدَّهِ الْمَعْلوُمَهِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلوُمِ بِالشَّرطِ الْمَعْهُودِ بَیْنَنا» یعنی : «به زوجیت تو قرار دادم خودم را ، در مدت معلوم وبا مهر معلوم ، با شرطی که بین خودمان قرار دادیم » بعد از آن مرد باید بلافاصله (با قصد انشاء)به زن بگوید «قَبِلْتُ»یعنی «قبول کردم » در صورتی که شرطهای برای  عقد قرار داده شده باشد، زن باید به جای« بِالشَّرطِ الْمَعْهُودِ بَیْنَنا»  بگوید :« بِالشَّروُط الْمَعْهُودَهِ بَیْنَنا»یعنی :«با شرطهایی که بین خودمان قرار دادیم.» ***  در صورتی که زن به تنهایی قادر به تلفظ صحیح صیغه عقد ازدواج عقد ازدواج موقت از جانب خود نباشد ،( بنابر نظر بعضی از مراجع)می تواند به طرفش وکالت دهد تا از طرف او اجرای صیغه نماید ، که در این صورت مرد به وکالت از طرف زن باید (با قصد انشاء) بگوید: «مَتَّعْتُ مُوَکَّلَتی لِنَفْسی فِی الْمُدَّهِ الْمَعْلوُمَهِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلوُمِ » یعنی :«به متعه و ازدواج موقت درآوردم موکله ام(یعنی زن) را برای خودم در مدت معلوم وبا مهر معلوم .» بعد از آن باید بلافاصله از طرف خود (با قصد انشاء)بگوید : «قَبِلْتُ»یعنی «قبول کردم » *** در صورتی که شخص ثالثی بخواهد بین زن ومرد صیغه عقد موقت را جاری سازد ، بعد از تعین مدت ومهر وگرفتن وکالت از دو طرف باید(با قصد انشاء) بگوید :« مَتَّعْتُ مُوَکَّلَتی لِمُوَکَّلی فِی الْمُدَّهِ الْمَعْلوُمَهِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلوُمِ » یعنی :«به متعه و ازدواج موقت درآوردم موکله ام(یعنی زن) را برای موکلم (یعنی مرد) ، در مدت معلوم وبا مهر معلوم .» وبعد بلافاصله باید(با قصد انشاء) بگوید : « قَبِلْتُ لِمُوَکَّلَی هکَذا» یعنی: «قبول کردم برای موکلم(یعنی مرد)،این چنین متعه وازدواجی را .»***  اگر شرطی در بین می باشد ،باید بعد از « عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلوُمِ »بگوید :« بِالشَّرْط الْمَعْهُودَهِ بَیْنَهُما»یعنی:«باشرطی که بین آن دو قرار داده شده است.»و اگر شرطهای در بین باشد ،باید بعد از « عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلوُمِ »بگوید : « بِالشَّروُط الْمَعْهُودَهِ بَیْنَهُما» یعنی:«باشرطهایی که بین آن دو قرار داده شده است.»***

 

زن ومرد می توانند هرکدام یک نفر را وکیل خود کنند . دراین صورت اول وکیل زن به وکیل مرد بگوید: « مَتَّعْتُ مُوَکَّلَتی مُوَکَّلَکَ فِی الْمُدَّهِ الْمَعْلوُمَهِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلوُمِ » یعنی :«به متعه و ازدواج موقت درآوردم موکله ام(یعنی زن) را موکلت (یعنی مرد) ، در مدت معلوم وبا مهر معلوم .»بعد از آن باید بلافاصله وکیل مرد بگوید: «قَبِلْتُ لِمُوَکَّلی هکَذا»یعنی:«قبول کردم برای موکلم (یعنی مرد)اینچنین متعه وازدواجی را. » ***  زن ومرد تا یقین نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است ،نمی توانند به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند ،وگمان به این که وکیل صیغه را خوانده است ،نیز کفایت نمی کند ،ولی اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده ام کافی است . *** اگر قبل از خواندن صیغه شرط گذاری شود ولی در خواندن صیغه لفظ «شروط» فراموش شود عقد صحیح است لکن به عقدی بدون شرط تبدیل می شود***

 

دختری که به حد بلوغ رسیده ورشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد ،اگر بخواهد شوهر کند ،چنانچه باکره باشد باید (بنابر احتیاط واجب یا احتیاط مستحب)از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، واجازةمادر یا برادر لازم نیست . بعضی از مراجع اجازه پدر یا جد پدری برای دختره باکرة رشیده را احتیاط واجب و بعضی احتیاط مستحب می دانند که باید هر کس به فتوای مرجع تقلید خود رجوع نماید ***   در ازدواج موقت برخلاف  ازدواج دائم:نفقة زن بعهدة شوهر نیست . زن وشوهر از یکدیگر ارث نمی برند . زن بدون اجازة شوهر می تواند از خانه بیرون برود . طلاق لازم نیست وچنانچه شوهر بخواهد به آن پایان بدهد می تواند مدتش را ببخشد . پایان یافتن مدت ازدواج به شاهد وگواه احتیاج ندارد ، داشتن بیش از چهار زن جایز است ولازم نیست مرد شبهایش را بین آنها قسمت کند . ***

 

در صورتی که صیغه عقد ازدواج موقت صحیح خوانده نشود ، عقد باطل خواهد بود .***

 

در صورتی که بدون تعیین مقدار مهریه ، اجراء صیغه عقد موقت شود عقد باطل خواهد بود .***   عدة زنی که به ازدواج موقت در آمده است اگر حامله شده باشد به وضع حمل او یا دیدن ۲حیض (در زنانی که حیض می بینند ) ویا ۴۵روز (در کسانی که حیض نمی بینند ) به هر کدام که زمانش بیشتر باشد ، به این معنی که اگر ایام حاملگی او بیشتر باشد تا وضع حمل نکند حق ازدواج با دیگری را ندارد ، واگر ایام ۲حیض یا۴۵روز، بیشتر از ایام حاملگی باشد باید صبر کند تا ۴۵روز یا مدت ۲حیض او تمام شود وبعد ازدواج نماید .***عدة زنی که شوهرش بمیرد چهار ماه و ده روز قمری است اگر چه زن یائسه ویا صغیره یا غیر مدخوله باشد لکن اگر حامله باشد وایام حاملگی بیشتر از چهار ماه و ده روز بود باید عده را به   وضع

 

حمل قرار دهد.***  اگر در ازدواج موقت یا دائم ،دخول انجام نگیرد ، برای زن عده وجود ندارد . یعنی در ازدواج دائم پس از طلاق ودر ازدواج موقت پس از تمام شدن مدت ویا بخشیدن بقیه مدت توسط مرد ، بلا فاصله می تواند با مرد دیگری ازدواج موقت یا دائم نماید.

 

***  اگر زن بگوید من در ایام عده نیستم ، در صورتی که متهم به دروغگوی یا فهشا نباشد می تواند حرف او را قبول نمود وبا او ازدواج موقت یا دائم نمود . ***

 

اگر مردی زنی را به ازدواج دعوت کرد و او جواب مثبت داد ، تحقیق در مورد او لازم نیست و ازدواج با او صحیح است اگر چه مرد بداند که قبلاً این زن دارای شوهر بوده ، وحال ادعای طلاق یا مرگ او می کند . *** ازدواج موقت با زنی که ادعا می کند که شوهر ندارد ، اشکال ندارد ولازم نیست که انسان در مورد گفتة او تحقیق نماید.***

 

باید در مورد ازدواج بازنی که متهم به زنا دادن می باشد و اینکه دارای شوهر است یا نه تحقیق نمود . ***   اگر زن بگوید یائسه ام ،نباید حرف او را قبول کرد (باید تحقیق نمود ) ،ولی اگر بگوید شوهر ندارم، حرف او قبول است .***  زن شوهر دار (چه شوهر او دائمی باشد یا موقت)اگر زنا کند بر مرد زنا کننده حرام ابدی می شود ولی بر شوهر خود حرام    نمی شود . ***  اگر با زنی ازدواج موقت یا دائم نماید وبه او دخول کند ، دختر آن زن که از شوهر قبلی او می باشد ،و نوه دختری ونوه پسری آن هرچه پاین روند به آن مرد محرم می شوند ،ودیگر نمی تواند با آنان ازدواج نماید . *** اگر با زنی که برای خود عقد کرده دخول نکرده باشد ، تا وقتی که آن زن در عقد او است نمی تواند با دختر او ازدواج کند .*** اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید ، اگر چه با او نزدیکی نکند ، مادر ومادر آن زن ومادر پدر او وهرچه بالا روند به آن مرد محرم می شوند .** * اگر زنی را برای خود عقد کند (چه دائم وچه موقت ) تا وقتی که آن زن در عقد اوست نمی تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید .***  ازدواج با زن های که مثل مادر وخواهر ومادر زن با انسان محرم هستند حرام است .*** ازدواج با کسانی که از طریق شیر خوردن به انسان ، محرم می شوند حرام می باشد (حد نصاب شیر خوردن وافرادی که بدین گونه به انسان محرم می شوند در رساله ها ذکر گردیده است.)

 

 

 

 یاحق

نوع مطلب : ازدواج موقت، 
برچسب ها : «احکام ازدواج موقت »،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ

هرچه کنیم به خود کنیم گرهمه نیک و بد کنیم
با سلام ایمدوارم که بتوانم مطالب مفیدی را که رهنمود های بزرگان در باره پاک بودن وپاک ماندن باشد برای استفاده همگان بفرستم
یاحق
نظر یادتون نره
مدیر وبلاگ : بنده خدا
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما هدف اصلی در ازدواج چه می تواند باشد
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
2 0003